REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI „eFOB”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez HRobots sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-029)  przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000990903, NIP 7123441047 (zwaną dalej: „HRobots”) – w postaci digitalizacji procesów HR Klienta, obsługi zdigitalizowanych procesów HR Klienta, zapewnienia i utrzymania efektywnego kanału komunikacji pomiędzy Klientem, a Pracownikami Klienta za pośrednictwem aplikacji eFOB (dalej „Aplikacja”), a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z w/w usług oraz trybu postępowania reklamacyjnego (dalej „Usługa”).
 2. W ramach Usługi, HRobots opcjonalnie może zapewnić Pracownikom Klienta możliwość korzystania przez Pracowników ze zintegrowanego z Aplikacją systemu Wcześniejszych wypłat funkcjonującego w oparciu o zewnętrzną platformę http://symmetrical.ai/ (dalej „Aplikacja Symmetrical”).
 3. Użytkownicy korzystający z Aplikacji, muszą zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej WWW w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownikami Aplikacji mogą być konsumenci (w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Użytkownikami są zarówno Klienci jak i Pracownicy (dalej „Użytkownik”).
 5. Klientem jest podmiot, który zawarł z HRobots umowę o świadczenie Usług i który korzysta z Aplikacji, w tym dla digitalizacji i usprawnienia procesów HR, przy czym korzystać z Aplikacji mogą wszystkie osoby umocowane do działania w imieniu Klienta (dalej „Klient”).
 6. Pracownikiem jest osoba fizyczna związana z Klientem stosunkiem pracy lub współpracująca z Klientem na podstawie umowy cywilnoprawnej i która korzysta z Aplikacji w związku ze świadczeniem pracy lub usług na rzecz Klienta (dalej „Pracownik”).
 7. Właścicielem Aplikacji jest:

HRobots sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-029)  przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000990903, NIP 7123441047.

§ 2. Gwarancja jakości

 1. HRobots oświadcza, że Aplikacja jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy HRobots i z należytą starannością.
 2. Wyłącza się uprawnienia Użytkowników wobec HRobots z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z 23. kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. HRobots nie odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich. HRobots nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, nieprawidłowego użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji.
 4. HRobots nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości lub ograniczeniem korzystania z Aplikacji, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych, o których mowa w § 3 poniżej.
 5. HRobots nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. W każdym przypadku, odpowiedzialność HRobots wobec Użytkownika, z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości rocznego wynagrodzenia wskazanego w Umowie.
 • § 3. Wymagania techniczne
 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest spełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 2. Do poprawnego działania Aplikacji wymagany jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet. Urządzenie powinno się charakteryzować następującą specyfikacją techniczną: Procesor min. 1 GHz; Pamięć RAM: min. 512 MB; Przeglądarka internetowa: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript ES6 z technologią PWA, z włączoną obsługą Cookie; W tym za pomocą urządzeń mobilnych o analogicznych parametrach
 3. HRobots nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji lub niemożność korzystania z Aplikacji, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkowników, bądź nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad i wymagań technicznych opisanych w Regulaminie.
 4. HRobots nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w niniejszym § 3. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych samodzielnie i na własny koszt.
 5. W związku z koniecznością aktualizacji lub konserwacji Aplikacji wszystkie treści Aplikacji mogą być czasowo niedostępne. HRobots dołoży wszelkich starań, aby niedostępność ta następowała między godziną 20.00 a 6.00. Niedostępność Aplikacji nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu.
 6. HRobots wyznacza spośród swoich pracowników lub współpracowników Administratora Usług oraz Aplikacji (dalej „Administrator”).
 7. Administrator będzie świadczył w imieniu HRobots na rzecz Klienta oraz jego Pracowników usługi IT, zarówno bez dodatkowych opłat, w ramach okresowego wynagrodzenia określonego w Umowie, jak i na wyraźne zlecenie Klienta, za dodatkową opłatą, na podstawie odrębnych pisemnych ustaleń pomiędzy HRobots, a Klientem.
 8. Celem zapewnienia prawidłowego, płynnego i nieprzerwanego działania Aplikacji oraz świadczenia Usług przez HRobots, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Administrator będzie świadczył na rzecz Klienta oraz jego Pracowników następujące usługi IT: utrzymania, wsparcia, diagnozy, konserwacji, aktualizacji i naprawy błędów platformy.
 9. Administrator w związku ze świadczeniem usług IT, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej może w niezbędnym zakresie mieć dostęp do danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub stanowiących dane osobowe, w szczególności Pracowników Klienta. Administrator zobowiązany jest do zachowania w/w danych i informacji w tajemnicy oraz ich zabezpieczenia na zasadach analogicznych, jak HRobots.
 10. Klient oraz jego Pracownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z Administratorem w języku polskim, w dni pracujące, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00, pod adresem e-mail: it@hrobots.eu lub przez formularz kontaktowy na stronie www (https://www.efob.pl/pl).
 • § 4. Wynagrodzenie

Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz HRobots wynagrodzenia w przypadkach, wysokości oraz na zasadach wyraźnie wskazanych w Umowie.

 • § 5. Konta Użytkowników
 1. Założenie konta celem zalogowania do Aplikacji jest bezpłatne.
 2. Zakładając konto celem zalogowania do Aplikacji Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane.
 3. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji w której Klient wykupuje dostęp do Aplikacji w celu udostępnienia Aplikacji i za zgodą HRobots Pracownikom Klienta.
 4. Nazwa konta (login Użytkownika) nie może być obraźliwa ani godzić w niczyje dobre imię.
 5. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta, adresu strony internetowej, napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich.
 6. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować HRobots o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta. W przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim lub w sytuacji podania przez Użytkownika błędnego/ych adresu/ów, uznaje się że informacje przekazane na adres/y e-mail podany/e w ustawieniach kont/a zostały poprawnie doręczone.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła dostępu do Aplikacji, tak aby było niedostępne dla osób trzecich. HRobots nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia kodów dostępu do Aplikacji osobom trzecim.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Aplikacji, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Aplikacji lub innych usług HRobots innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do funkcjonalności i elementów Aplikacji, do których nie ma uprawnień lub nie zostały objęte Umową.
 9. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów HRobots lub pobierających z nich dane. Stwierdzenie, że Użytkownik, który posiada dostęp do Aplikacji, kopiuje z którejś z zakupionych baz danych dane w ilościach wskazujących na kopiowanie w nietypowym zakresie części lub całości bazy danych, prowadzić będzie do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte, a umowa z Użytkownikiem rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji i skasować założone konto.
 12. W przypadku rezygnacji z dostępu do Usług HRobots, w tym Aplikacji, po rozpoczęciu korzystania, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, wynagrodzenie za niewykorzystaną część abonamentu nie podlega zwrotowi.
 • § 6. Abonament
 1. Dostęp do Usług HRobots, w tym Aplikacji przysługuje Użytkownikowi, jedynie przez okres wskazany w Umowie zawartej pomiędzy Klientem, a HRobots.
 2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony jest od daty …
 3. Po zakończeniu okresu dostępu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dostęp ten jest automatycznie blokowany.
 4. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania okresu dostępu na kolejny okres, ani też przesyłania do HRobots powiadomień o rezygnacji z dostępu do Usług i Aplikacji, o ile nie zawarł odrębnej umowy, która stanowi inaczej.
 • § 7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
 1. Zakładając konto celem zalogowania do Aplikacji, a także przy każdym logowaniu do Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez HRobots zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Usług, w tym Aplikacji jest HRobots sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-029)  przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000990903, NIP 7123441047.
 3. HRobots dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe użytkowników Aplikacji były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 4. Wszystkie dane osobowe Użytkowników Aplikacji powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym (dalej „RODO”).
 5. HRobots dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Aplikacji poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych. Dane te są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 6. Zakres zbieranych danych może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer PESEL, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej, stanowisko służbowe, informacje dot. zatrudnienia i wykonywania pracy takie jak: czas pracy, wnioski urlopowe i chorobowe, informacje dotyczące płatności za oferowane przez HRobots Produkty oraz usługi, jak również pochodzące z komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do usług HRobots: adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej. Dane osobowe użytkowników Aplikacji, będą zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem przez HRobots, ponieważ jest to niezbędne wykonania prawnie uzasadnionych interesów HRobots oraz dla celów:
 • obsługi procesu logowania Użytkowników w Aplikacji, w tym w szczególności autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów i funkcjonalności Aplikacji;
 • obsługi oferowanych przez HRobots w postaci elektronicznej Usług oraz zapytań i zgłoszeń, które do HRobots kierują Użytkownicy;
 • kontaktowania się z Użytkownikami Aplikacji, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi oraz w celach związanych ze świadczonymi przez HRobots Usługami, w tym w związku z Umowami zawartymi z Użytkownikami;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami i systemami HRobots;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Usług, które świadczy HRobots drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez HRobots obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych Użytkownika celem dostosowania zachowania Aplikacji do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego Użytkownik korzysta jak również do preferencji Użytkownika
 2. Dane Użytkowników Aplikacji gromadzone przez HRobots w celach określonych w niniejszej informacji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) rozporządzenia RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji mogą być przekazywane podmiotom, z którymi HRobots zawarła umowę o współpracy w celu realizacji łączącej HRobots i Użytkowników, Umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku skorzystania z nich, do serwisów realizujących składowe Aplikacji eFOB”, w tym:
 • Numery telefonów w celu wysyłki sms – operatorowi bramki SMS,
 • Dane osobowe w celu zawarcia umów – operatora serwisu autoryzacji umów,
 • Adresy email – operatorowi bramki email,
 • Dane dostępowe do opcjonalnie powiązanych kont Google lub Microsoft –za pomocą bezpiecznego protokołu OAuth2.0w celu zarządzania plikami na dyskach oraz/i wydarzeniami w kalendarzu na platformach w chmurze operatorów Google lub Microsoft.,
 • Dane osobowe celem korzystania z opcjonalnej usługi Wcześniejszych wypłat, Aplikacji Symmetrical – operatorowi Aplikacji Symmetrical,
 • Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych,
 • W przypadku konieczności dostarczenia Użytkownikowi Aplikacji poczty tradycyjnej, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki,

Dodatkowo dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez HRobots podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że podmioty te wystąpią z oficjalnym żądaniem do HRobots powołując się na stosowną podstawę prawną,

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być pozyskiwane poprzez interfejs Aplikacji za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej HRobots oraz stronie internetowej Klienta, jak również w kontaktach bezpośrednich i za wyraźną zgoda Użytkownika. Będą to takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, unikalne dane identyfikatora pracownika, w tym PESEL.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Użytkownika mogą być przechowywane:
 • dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Aplikacji – przez cały czas aktywności konta Użytkownika w Aplikacji lub trwania Umowy oraz przez okres 10 lat po ich wygaśnięciu, w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).
 • dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody,
 • dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości,
 • dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez HRobots lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.
 1. Z administratorem danych osobowych Użytkowników można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HRobots sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-029)  przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: it@hrobots.eu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • § 8. Treści w Aplikacji i prawa autorskie
 1. Treści i materiały zawarte w Aplikacji są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Aplikacji nie jest równoznaczne z nabyciem praw do udostępnionych za jej pomocą treści. Użytkownik może korzystać z treści Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami prawa.
 2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i firmowe HRobots podlegają ochronie.
 3. W przypadku chęci wykorzystania materiałów, do których HRobots posiada prawa autorskie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody HRobots.
 4. HRobots zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i modyfikacji treści oferowanych w ramach Aplikacji. Użytkownik akceptuje ten fakt.
 5. W toku korzystania z Aplikacji zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez HRobots urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, HRobots może uniemożliwić dostęp do tych danych. HRobots nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. HRobots powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych o treści bezprawnej.
 • § 9. Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz powinna zawierać:
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 1. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy HRobots podane na stronie www.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 2. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania
  z Aplikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Użytkownika o okolicznościach objętych reklamacją.`
 3. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych
  w ust. 1 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku zawinionych przez HRobots przerw w działaniu Aplikacji lub jej istotnej części (funkcjonalności), dłuższych niż 12 godzin, HRobots zobowiązane jest do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na korzystanie z Aplikacji o okres równy co najmniej okresowi czasu przez jaki Aplikacja była niedostępna, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu do uzyskania rekompensaty niezbędne jest złożenie reklamacji zgodnie z ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu i pozytywne rozpatrzenie jej przez HRobots.
 • § 11. Postanowienia końcowe
 1. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej eFOB. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany Umowy zawartej między Użytkownikiem a HRobots.
 2. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Aplikacji i Usług HRobots.
 3. Dodatkową pomoc i informacje o działaniu Aplikacji Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora Danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej it@hrobots.eu.
 4. Wprowadzenie przez HRobots nowego lub zmienionego Regulaminu pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.
 5. Wszelkie powiadomienia związane z Regulaminem lub Umową, przeznaczone dla Użytkownika, mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Umowie lub na koncie Użytkownika, o ile niniejszy Regulamin lub Umowa nie przewidują wyraźnie wymogu zachowania formy pisemnej zwykłej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powiadamiania HRobots o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Użytkownika, zawartych w Umowie lub na koncie Użytkownika. W przypadku braku takiego powiadomienia, przesyłka lub wiadomość skierowana na adres podany pierwotnie będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu przesyłki lub wiadomości wysłanej na adres Użytkownika z adnotacją: „odmowa przyjęcia”, „nie podjęte w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat zmienił adres” lub inną równoznaczną, uznawać się będzie, że przesyłka lub wiadomość została skutecznie doręczona w dacie, w której Użytkownik odmówił jej przyjęcia, serwer poinformował o braku możliwości doręczenia wiadomości, lub w której upłynął co najmniej 7-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Użytkownika.
 7. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Aplikacji i Usług HRobots mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikłe zna tle stosowania Umowy lub niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby HRobots.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności Kodeksu cywilnego.
 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin w wersji z dnia 20.12.2022 r.