POLITYKA PRYWATNOŚCI efob.pl

Niniejszy dokument określa zasady, cele i sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników portalu internetowego pod adresem: https://efob.pl (dalej łącznie: „Serwis”) prowadzonego przez HRobots sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-029)  przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000990903, NIP 7123441047 (zwaną dalej: „HRobots”), jak również zakres zbieranych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

Wchodząc na Serwis prowadzony przez HRobots lub korzystając z Serwisu i przekazując HRobots dane osobowe niezbędne do korzystania z Serwisu, użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Warunki polityki

1.Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest HRobots sp. z o.o. z siedzibą w  Lublinie (20-029)  przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000990903, NIP 7123441047.

2. HRobots dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Wszystkie dane osobowe użytkowników Serwisu powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym (dalej „RODO”).

4. HRobots dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych użytkowników Serwisu poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych. Dane te są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

5. Zakres zbieranych danych może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, informacje dotyczące płatności za oferowane przez HRobots Produkty oraz usługi, jak również pochodzące z komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do usług HRobots: adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej . Dane osobowe użytkowników Serwisu, będą zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem przez HRobots, ponieważ jest to niezbędne wykonania prawnie uzasadnionych interesów HRobots oraz dla celów:

5.1 obsługi procesu rejestracji użytkowników Serwisu w tym w szczególności autoryzacji oraz przyznania
dostępu do zasobów Serwisu;

5.2 obsługi oferowanych przez HRobots w postaci elektronicznej produktów i usług oraz zapytań i zgłoszeń,
które do HRobots kierują użytkownicy Serwisu;

5.3 kontaktowania się z użytkownikami Serwisu, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
informacyjnymi i marketingowymi oraz w celach związanych ze świadczonymi przez HRobots usługami,
w tym w związku z umowami zawartymi z użytkownikami Serwisu;

5.4 dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z
administrowaniem serwerami i systemami Serwisu;

5.5 zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczy HRobots drogą elektroniczną, w tym
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

5.6 prowadzenia analiz statystycznych;

5.7 przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia
przez HRobots obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na  analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

7.Dane użytkowników Serwisu gromadzone przez HRobots w celach określonych w niniejszej informacji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) rozporządzenia RODO.

8.Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane podmiotom, z którymi HRobots zawarł umowę o współpracy w celu realizacji łączącej HRobots i użytkowników umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku skorzystania z nich do serwisów realizujących składowe usług świadczonych przez HRobots, w tym:

a. Numery telefonów w celu wysyłki sms – operatorowi bramki SMS;
b. Dane osobowe w celu zawarcia umów – operatora serwisu autoryzacji umów; 
c. Adresy email – operatorowi bramki email;

Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.
W przypadku konieczności dostarczenia użytkownikowi Serwisu poczty tradycyjnej dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki.
Dodatkowo dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępniane przez HRobots podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że podmioty te wystąpią z oficjalnym żądaniem do HRobots powołując się na stosowną
podstawę prawną.

9. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być pozyskiwane za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Serwisu, jak również w kontaktach bezpośrednich i za wyraźną zgoda użytkownika. Będą to takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

10. Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. HRobots stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody użytkowania Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań Serwisu. Użytkownik Serwisu w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub ​przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

11. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych, mierzenia ruchu użytkowników na Serwisu lub ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika, a także do zapamiętywania jego preferencji.

12. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.Dane osobowe użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

a. Dane osobowe przypisane do konta użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).
b. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
c. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
d. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez HRobots lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

14. Z administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

HRobots sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin, Polska

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

it_at_hrobots.eu

15. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.